หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วังทรายพูน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลวังทรายพูน
Wangsaiphoon Municipality
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร www.wsp.go.th ติดต่อ 056-695-120 ยินดีให้บริการค่ะ/ครับ

 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
“พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นรอบด้าน ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเมืองให้น่าอยู่เป็นสากล”
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลวังทรายพูน

 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหารทรัพยากรน้ำ และดิน อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
เพื่อสุขอนามัย และสุขภาพชีวิตของประชาชน
  ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุง แหล่งน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร
และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
กลยุทธ์
  ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
  ประสานความร่วมมือในการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด
  ส่งเสริมประชาชนให้ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  อนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน
  เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
  รณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชน
  รณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
  ส่งเสรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน
ด้านสาธารณสุขและด้านสุขภาพด้านการกีฬา
  สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร
และบริการสู่สากล
กลยุทธ์
  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของท้องถิ่นสู่สากลให้มีคุณภาพ
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งภาครัฐ
และเอกชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อมุ่งสู่สากล
  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และองค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจอำนาจหน้าที่
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน
พัฒนาทักษะวิชาชีพเบื้องต้นในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัย
  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อการเรียนการสอน
และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย
  ส่งเสริมและพัฒนาให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
CLICK
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 66180
โทรศัพท์ : 056-695-120 , 086-445-6201 โทรสาร : 056-695-121
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังทรายพูน
จำนวนผู้เข้าชม 1,322,953 เริ่มนับ 29 ก.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-695-120
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10