หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ทต.วังทรายพูน
www.wsp.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังทรายพูน
สำนักงานเทศบาลตำบลวังทรายพูน
ศาสนสถานในตำบลวังทรายพูน
ผลิตภัณฑ์ในตำบลวังทรายพูน
สาธารณสุขในตำบลวังทรายพูน
เทศบาลตำบลวังทรายพูน
Wangsaiphoon Municipality
1
2
3
4
5
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ติดต่อ 056-695-120 ยินดีให้บริการค่ะ/ครับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.วังทรายพูน
www.wsp.go.th
     
  เทศบาลตำบลวังทรายพูน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่
รับเรื่องราวสุข - ทุกข์ ของประชาชน
 
  นอกจากนี้ เทศบาลตำบลวังทรายพูน ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงาน ราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป  
นายสุรศักดิ์ เตชะมณีสถิตย์
นายกเทศมนตรีตำบลวังทรายพูน
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล [ 15 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 29 
ประกาศ เรื่อง ราคากลางในการจักซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ [ 10 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 35 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก [ 21 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 28 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซม จำนวน 2 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 83 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562- มิถุนายน 2563 [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 90 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ ๑ [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 89 
   
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
กระดานสนทนา
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลวังทรายพูน (10 ก.ค. 2564)    อ่าน 48  ตอบ 0  
เด็กฝึกงาน (29 เม.ย. 2564)    อ่าน 99  ตอบ 1  
การชำระภาษี (29 เม.ย. 2564)    อ่าน 100  ตอบ 2  
   
 
   
 


ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]

   
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1377 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กศ. มท 0816/ว1381  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สน.คท. มท 0808.3/ว3336  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1364 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5699-5742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1344  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1363  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1352  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1342  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว1355  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1337  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ติดตามผลการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1338  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1347  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1343 [บัญชีแนบท้าย] [เอกสาร]  [ 10 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1333  [ 10 พ.ค. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว1321  [ 10 พ.ค. 2565 ]
   
 
พจ 0023.3/ว 1903 ลว 12 พ.ค.65 ขอความร่วมมือเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนการระบาด (พจ 0023.3/ว 1903 ลว 12 พ.ค.65)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 1897 ลว 12 พ.ค.65 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งวดที่ 1) (พจ 0023.3/ว 1897 ลว 12 พ.ค.65)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
พจ0023.3/ว850ลว11พ.ค.2565 โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (พจ0023.3/ว850ลว11พ.ค.2565)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 1881 ลว 11 พ.ค.65 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (พจ 0023.3-ว 1881 ลว 11 พ.ค.65)  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 1880 ลว 11 พ.ค.65 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 (พจ 0023.3/ว 1880 ลว 11 พ.ค.65)  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 1873 ลว 11 พ.ค.65 การขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (พจ 0023.3/ว 1873 ลว 11 พ.ค.65) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 1872 ลว 11 พ.ค.65 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้เพื่อความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 (พจ 0023.3/ว 1872 ลว 11 พ.ค.65)  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 1870 ลว 11 พ.ค.65 ขอความร่วมมือติดตามเอกสารรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2564 ของเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (พจ 0023.3/ว 1870 ลว 11 พ.ค.65)  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พจ 0023.3-ว 1867 ลว 11 พ.ค.65 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (พจ 0023.3/ว 1867 ลว 11 พ.ค.65) [ แนบ1 ]  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พจ 0023.2/5449 ลว. 10 พ.ค.65 การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 1859 ลว 10 พ.ค.65 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.256-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 1859 ลว 10 พ.ค.65)  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
พจ 0023.2/ว 1857 ลว 10 พ.ค. 65 ยืนยันจำนวนความต้องการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 พจ 0023.2/ว 1857  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 1843 ลว 10 พ.ค.65 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 (พจ 0023.3/ว 1843 ลว 10 พ.ค.65) [ แนบ1 ]  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 1893 ลว 9 พ.ค.65 เชิญประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (พจ 0023.3/ว 1837 ลว 9 พ.ค.65)  [ 9 พ.ค. 2565 ]  
พจ 0023.2/ว 177 ลว. 9 พ.ค.65 เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ  [ 9 พ.ค. 2565 ]  
(พจ 0023.5/ว176 ลว 9 พ.ค.65) จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่2 2565 (พจ 0023.5/ว176 ลว 9 พ.ค.65)  [ 9 พ.ค. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 1819 ลว 6 พ.ค.65 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาลตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 1819 ลว 6 พ.ค.65) [ แนบ1 ]  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
พจ 0023.2/ว 5295 ลว 6 พ.ค. 65 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
(พจ0023.5/ว 1808 ลว 5 พ.ค.65) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปฯสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวด3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565)(พจ0023.5/ว 1808 ลว 5 พ.ค.65)  [ 5 พ.ค. 2565 ]  
พจ 0023.2/ว 1787 ลว 5 พ.ค. 65 ประชุมการจัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล พจ 0023.2/ ว1787 ลว 5 พ.ค. 65  [ 5 พ.ค. 2565 ]  
   
 
อบต.ท่าฬ่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โดยวิธีเฉพาะเจะาจง [ 28 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 103 
อบต.คลองคูณ พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบรอบ๑ปี) พระครูพิพิธธรรมาทร (หวั่น กุศลจิตโต) อดีตเจ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองคูณ เทศกาลงานของดีอำเภอตะพานหิน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ดงตะขบ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนห [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองปลาไหล สำรวจโครงการขุดลอกคลองทับไทร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ทับคล้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติง [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.บางลาย ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแหลมสะเดา จากบ้านนายสายชล เพ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บางลาย ประกาศหลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลองชลประทาน C56 (ฝั่งตะว [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บางลาย ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายธวัช ยงทอง หมู่ที่ 4 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.หัวดง หนังสือ E-Book รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์ โครงการการบริหารจัดการการท่อ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.สามง่าม [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงบัว ประกาศผลจัดซื้อถังขยะ ตามโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ระยะเวลาดำเนินการใน ๑๙ พฤษภ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.วังโมกข์ เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังโมกข์ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ทับคล้อ ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัว [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าหลวง กู้ชีพท่าหลวงออกรับผู้ป่วยชายอายุ 61 ปี ชักเกร็ง ม.2 ต.ท่าหลวง [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.ท่าเสา จ้างลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 8 บ้านยางหลวง ตำบลท่าเสา อำเภอโพท [ 17 พ.ค. 2565 ]อบต.ท่าหลวง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.ทับคล้อ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้กับเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์พ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.คลองทราย จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่ว [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.คลองทราย จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปี [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.ไผ่หลวง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1. ถุงขยะดำ ขนาด 24x30 จำนวน 4 แพ็ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.แหลมรัง จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 9 บ้านหนองจิกสี คลองป่าแดง ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังห [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.แหลมรัง จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5 บ้านบ่อดีหมี จำนวน 5 สายทาง ตำบลแหลมรัง อำเภ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.แหลมรัง จ้างปรับปรุงถนน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช สายคันคลองเสธหนั่นด้านทิศใต้ หมู่ 6 - ห [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.ห้วยแก้ว จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.บึงบัว จัดซื้อที่ดิน ตามโครงการจัดซื้อที่ดินไม่เกิน ๑๕ ไร่ สำหรับจัดตั้งโรงเรียนอนุบา [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.เนินมะกอก จ้างโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินมะกอก ประจำเดือ [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.สำนักขุนเณร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.โรงช้าง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุด อปพร. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง โดย [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.คลองคะเชนทร์ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ทม.ตะพานหิน จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (ดั้ม) ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน พจ.๘๑-๐๘๖๖ จำนวน [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.บางลาย จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย) [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.บางลาย จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางลายใต้ หม [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.บางลาย ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) แผนงานเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.ไผ่ขวาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]

 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
ดูทั้งหมด

ร้านลงลิ้น
 

วัดวังทรายพูน
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
CLICK
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 056-695-120
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 66180
โทรศัพท์ : 056-695-120 , 086-445-6201 โทรสาร : 056-695-121
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังทรายพูน
จำนวนผู้เข้าชม 170,544 เริ่มนับ 29 ก.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-695-120
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.วังทรายพูน

facebook
ทต.วังทรายพูน
ทต.วังทรายพูน